Governance

Goed bestuur

Als maatschappelijke organisatie zijn wij maximaal transparant en zetten wij ons in voor goed bestuur. Dat houdt in dat wij werken aan kwaliteit in alles wat we doen en daarin zo open mogelijk zijn.

Op deze pagina treft u informatie over hoe wij het toezicht op de organisatie hebben geregeld.

Onderdelen daarbij zijn de toepassing van de governancecode, het ondergaan van visitatie en de openbaarheid van de bestuursstructuur.

Werkorganisatie

Het dagelijks werk doen we voor een deel intern vanuit ons eigen kantoor met eigen mensen. Een deel van het werk laten we extern doen door gespecialiseerde organisaties, die we vanuit ons kantoor aansturen.  

Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor de hele interne en externe organisatie en het gevoerde beleid.

Intern Toezicht:

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen controleert het beleid houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De werkwijze is vastgelegd in een aantal stukken die u hier kunt inzien (pdf):

Om zeker te zijn dat de raad van Commissarissen en het bestuur blijven voldoen aan de profielschets vindt jaarlijks een beoordeling plaats. De commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar, waarna dit éénmaal kan worden verlengd. Benoeming en herbenoeming vindt pas plaats na individuele beoordeling en een positief advies van de Autoriteit woningcorporaties.

Bestuursverslag

In dit verslag wordt verantwoord wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de organisatie en in de Raad van Commissarissen, wie er op dat moment in het bestuur en de raad zitting had en hoeveel vergoeding is betaald. Het bestuursverslag maakt deel uit van het jaarverslag en is in te zien via de pagina met de jaarverslagen.

Extern Toezicht

Naast het intern toezicht vindt er periodieke een beoordeling plaats door de Autoriteit woningcorporaties. (Aw). De Aw valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij besteden o.a. aandacht aan de effectiviteit van het interne bestuur en toezicht, de juiste inzet van middelen en het voldoen aan wet- en regelgeving.

Harmonisch Wonen is gefinancierd met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. In verband hiermee voeren zij jaarlijks een financiële beoordeling uit.

Eens in de vier jaar vindt er een visitatie plaats. In de visitatie wordt vooral gekeken naar de effectiviteit van de organisatie en haar beleid vanuit het oogpunt van de belanghebbenden.

Harmonisch Wonen is in 2016 voor de derde maal gevisiteerd. De rapporten en bestuurlijke reacties kunt u inzien via de site van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland.

Lidmaatschap van Aedes

Harmonisch Wonen is lid van Aedes, Vereniging van Woningcorporaties en onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.

In de code wordt onder meer gesproken over integriteit. Een aantal aspecten daarvan hebben wij uitgewerkt in de integriteitscode (pdf), waar de organisatie én de voor haar werkende externe bedrijven aan zijn gehouden. In deze code wordt o.a. geregeld hoe we met geschenken omgaan, maar ook dat we misstanden aanpakken. Dat is vastgelegd in de klokkenluidersregeling, onderdeel van de integriteitscode.

Lidmaatschap van KWH

KWH is het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Daarmee voldoet Harmonisch Wonen aan de kwaliteitsstandaarden die als landelijke norm wordt aangehouden. KWH meet de kwaliteit van de organisatie, in hoofdzaak door klanttevredenheidsonderzoek.