Ga naar de inhoud
Klachten en geschillen

Documenten

Klachtenprocedure (pdf)

Geschillencommissie Harmonisch Wonen (pdf)

 


 

 

Harmonisch Wonen luistert zo goed mogelijk naar haar klanten om hen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Harmonisch Wonen. In dat geval vragen we u uw ongenoegen kenbaar te maken de medewerker met wie u contact heeft gehad. Op die manier hebben we met elkaar de kans om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u niet tot een bevredigende oplossing? Dan kunt u een klacht indienen. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen. U kunt ook de bewonersinformatie over de klachtenprocedure (pdf) downloaden.

U kunt geen klacht indienen bij de raad van commissarissen. Hun taak ligt in het toezicht op het juist uitvoeren van de procedures, niet in het inhoudelijk behandelen van klachten. Waar u wel u klacht kunt indienen leest u hieronder.

Klacht indienen

Een klacht wordt altijd schriftelijk vastgelegd. U kunt zelf een brief of e-mail schrijven of samen met een medewerker de klacht uitschrijven. Harmonisch Wonen zorgt ervoor dat uw klacht terecht komt bij degene die uw klacht het beste kan behandelen. Binnen enkele dagen krijgt u een ontvangstbevestiging van uw klacht. Hierin staat ook de termijn waarop u meer van ons hoort. Lees hiervoor de bewonersinformatie (pdf).

Antwoord van Harmonisch Wonen

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken krijgt u schriftelijk reactie van Harmonisch Wonen, waarin wordt uitgelegd wat er zal gebeuren om uw klacht te verhelpen en wanneer uw klacht naar verwachting definitief is opgelost.

Klacht niet opgelost? Bezwaar indienen

Harmonisch Wonen probeert uw klacht zo goed en zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u van mening zijn dat Harmonisch Wonen uw klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Ook daarbij kunt u geholpen worden door een medewerker. Het bezwaar wordt behandeld door de directie. Uw zaak wordt helemaal opnieuw bekeken en doorgesproken met de betrokken medewerkers. U ontvangt na enkele weken een gemotiveerde uitspraak. Bent u het alsnog niet eens met deze uitspraak dan kunt u terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie:

Geschillencommissie

Als u een klacht heeft over Harmonisch Wonen en het is niet gelukt om in overleg met medewerkers van Harmonisch Wonen een bevredigende oplossing te vinden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie functioneert onafhankelijk van Harmonisch Wonen en handelt uw klacht verder af. De geschillencommissie doet binnen een termijn van twee maanden bindende uitspraken rond klachten over de woonruimteverdeling. Tevens adviseert de geschillencommissie Harmonisch Wonen over afhandeling dan wel oplossing van de klachten.

Op deze manier wordt het functioneren van Harmonisch Wonen voortdurend getoetst en wordt een bijdrage geleverd aan de klantgerichtheid van de organisatie. Harmonisch Wonen hoopt daarmee haar relatie met (toekomstige) huurders te verbeteren.

Hieronder leest u of uw klacht bij de geschillencommissie thuis hoort, hoe u een klacht indient bij de geschillencommissie en wat de verdere procedure is. U kunt ook het reglement van de geschillencommissie Harmonisch Wonen (pdf) downloaden.

Welke klachten horen thuis bij de geschillencommissie?

De Geschillencommissie kan uw klacht alleen in behandeling nemen als u deze al eerder schriftelijk heeft ingediend bij Harmonisch Wonen.

Bij de geschillencommissie kunt u klachten indienen die betrekking hebben op de manier waarop het beleid van Harmonisch Wonen wordt uitgevoerd, op de manier waarop procedures bij Harmonisch Wonen worden gevoerd of op de manier waarop diensten van Harmonisch Wonen worden verleend. De klacht kan worden ingediend door huurders, medehuurders, ex-huurders en ingeschreven woningzoekenden, maar alleen als u ook daadwerkelijk een belang heeft in de betreffende zaak.

Hoe dient u een klacht in?

U legt in een brief uit wat de klacht is en wat voor oplossing u verwacht. Deze brief stuurt u naar de "Geschillencommissie Harmonisch Wonen" aan het adres van de corporatie. U stuurt een kopie mee van de eerdere klachtbrief aan Harmonisch Wonen en het antwoord hierop. 
Als u uw klacht nog niet schriftelijk bij Harmonisch Wonen heeft ingediend, kan de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling nemen. In dat geval stuurt de Geschillencommissie uw klacht door naar de directie van Harmonisch Wonen voor verdere behandeling. De Geschillencommissie laat u dat weten via een brief.

Verdere procedure

De Geschillencommissie nodigt u en een medewerker van Harmonisch Wonen uit voor een gezamenlijke bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunnen beide partijen aan de Geschillencommissie uitleggen wat er aan de hand is. Vaak bemiddelt de Geschillencommissie tijdens die bijeenkomst en maken beide partijen afspraken om tot een oplossing te komen. De Geschillencommissie zet die afspraken voor u en voor Harmonisch Wonen op papier.

Vragen?

Heeft u, na het lezen van deze informatie nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op tijdens de spreekuren.