Ga naar de inhoud

In juni 2024 heeft Harmonisch Wonen het jaarverslag over 2023 opgeleverd.Jaarverslag 2023

Een aantal belangrijke gebeurtenissen in 2023 waren:

  • De internationale onrust nam in 2023 verder toe. Het Russisch – Oekraïens conflict duurt voort en in oktober 2023 laait het conflict tussen Israël en de Palestijnse bevolking opnieuw op.
  • In het najaar van 2023 valt het kabinet Rutte IV. Hierdoor ontstaat vertraging op verschillende beleidsonderwerpen. Ofschoon de “woonplannen” van minister de Jonge als “niet-controversieel” zijn betiteld en dus verder ontwikkeld kunnen worden, leidt de politieke situatie wel tot onzekerheid op dit beleidsvlak;
  • Harmonisch Wonen heeft in 2023 een nieuwe beleidsvisie opgesteld. Deze heet “Harmonisch Groeien”. In dit stuk worden de belangrijkste doelen voor de periode 2023 tot 2027 beschreven. Dit is de leidraad voor het opstarten en uitvoeren van projecten, waaronder onderhoud, nieuwbouw en verduurzaming van woningen.
  • In 2022 is het groot onderhoud van bijna de gehele woningvoorraad gestart. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door de firma Van der Leij (“VDL”) die reeds het dagelijks onderhoud uitvoert. In 2023 zijn de werkzaamheden aan de Rivierenlaan deels afgerond.
  • Tijdens dit onderhoud is gebleken dat er voorzichtig omgegaan moet worden met de gevelbekleding aangezien hierin zgn. gewolmaniseerd hout is gebruikt. Na verschillende verdiepende onderzoeken naar dit hout is besloten het groot onderhoud eerst te focussen op het vervangen van de gevels in het Sidhadorp. Daartoe is een nieuw plan opgesteld waarin prioriteit gegeven wordt aan het vervangen van de gevels. Vanaf 2024 zal uitvoering gegeven worden aan dit nieuwe plan. De kosten die gemoeid zijn met dit plan zijn aanzienlijk en hebben geleid tot een afwaardering van het vastgoed in 2023 met Euro 5,5 miljoen.
  • Bovenstaand onderwerp was een belangrijk onderwerp van gesprek tussen bestuurder en huurdersorganisatie van Harmonisch Wonen. De bestuurder en de huurdersorganisatie zijn gedurende het jaar regelmatig bij elkaar gekomen om onderhoud, nieuwbouw en leefbaarheid met elkaar te bespreken. Er is op een constructieve manier samengewerkt;
  • Samen met de huurdersorganisatie zijn er in maart en augustus 2023 twee huurdersavonden georganiseerd waarin alle huurders zijn uitgenodigd. Deze avonden zijn goed bezocht. Met de huurders zijn de onderwerpen onderhoud, nieuwbouw en verduurzaming besproken;
  • Er zijn intensieve gesprekken geweest tussen de gemeente Lelystad en Harmonisch Wonen over mogelijke nieuwbouw. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst met de gemeente Lelystad voor de verwerving van grond bij de entrée van het Sidhadorp t.b.v. de bouw van circa 26 woningen. Deze is in 2024 getekend;
  • Judith Gelmers is herbenoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van 4 jaar.

Kortom, 2023 was een bijzonder boeiend jaar. Er gebeurde veel in de wereld en bij Harmonisch Wonen is in het nieuwe beleidsplan de koers uitgezet voor de komende jaren. Het is goed om te constateren dat door alle betrokkenen er hard aan wordt gewerkt om dit plan ook te realiseren.