RvC zoekt commissaris

De Raad van Commissarissen van Harmonisch Wonen zoekt een commissaris


met affiniteit voor kleinschaligheid en werken in de haarvaten van de samenleving

Specifieke vaardigheden en ervaring

Vanwege de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar kandidaten met specifieke kennis en ervaring op het gebied van:

 • volkshuisvesting, meer in het bijzonder de samenhang tussen wonen en zorg
 • bouwplanontwikkeling, aanbesteding en opdrachtgeverschap
 • bedrijfsvoering en meer in het bijzonder digitalisering en outsourcing
 • al dan niet identiteitsgebonden vormen van samenwerking in geïnstitutionaliseerde omgevingen

Bovendien gaat de voorkeur uit naar kandidaten die in ieder geval over de volgende competenties beschikken:

 • associatief leggen van verbanden tussen onderwerpen, personen en organisaties
 • gevoel voor detail, volledigheid en juistheid

Algemene competenties

Kandidaten moeten in ieder geval beschikken over de in bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 opgenomen vaardigheden en competenties. Voor Harmonisch Wonen is dit samengevat tot

 • het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau HBO/WO)
 • het hebben van affiniteit met de schaal en de tweeledige doelstelling van Harmonisch Wonen
 • het beschikken over een relevant netwerk
 • het op de diverse terreinen van de beleids- en bedrijfsvoering kunnen functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder
 • het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen
 • het hebben van algemene interesse voor hoe overheid, markt en samenleving zich in hun onderlinge samenhang ontwikkelen
 • het hebben van bestuurlijke ervaring of ervaring in toezicht
 • beschikken over een trackrecord van onbetwiste integriteit

Bij de selectie wordt rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling van de raad qua leeftijd, geslacht en maatschappelijke achtergrond. Dit betekent dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw.

Benoeming vindt pas plaats na het verkrijgen van een positieve zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties in het kader van de wettelijk voorgeschreven geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets.

Reageren? Mail uw motivatie met curriculum vitae naar rvc@harmonischwonen.nl.

De reactietermijn sluit op 24 mei 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over Harmonisch Wonen

Harmonisch Wonen is de woningcorporatie van het ‘Sidhadorp’ in Lelystad. Zij heeft 211 woningen en 10 bedrijfsruimten in eigendom en verhuurt deze binnen haar doelstelling. Deze doelstelling is tweeledig:

 • als toegelaten instelling conform de Woningwet bieden van passende huisvesting aan mensen die primair zijn aangewezen op de sociale huursector,
 • in het bijzonder aan mensen die met het oog op een harmonische ontwikkeling van de samenleving als geheel dagelijks in elkaars directe nabijheid gezamenlijk de ‘TM (Sidhi)-techniek’ willen beoefenen.

Recent heeft Harmonisch Wonen een nieuw Beleidsplan vastgesteld voor de periode 2019 – 2022. Samen met het jaarplan en de begroting voor 2019 kan dit worden gedownload via harmonischwonen.nl/welkom/beleidsplan-en-jaarverslag. Kern van het nieuwe Beleidsplan is dat Harmonisch Wonen kiest voor eigenheid en nabijheid boven standaardisatie en efficiency. Dit betekent dat Harmonisch Wonen op kleine schaal en in nauwe samenspraak met huurders, woningzoekenden en buurtorganisaties zelfstandig haar beleid tot uitvoering blijft brengen.

Harmonisch Wonen is een stichting. De bestuursorganisatie van Harmonisch Wonen is volgens het two-tier model ingericht. De Raad van Commissarissen houdt daarbinnen toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de stichting, alsook het functioneren van de directeur-bestuurder. Hiertoe wordt circa acht maal per jaar vergaderd.

De Raad bestaat uit drie personen. Voor het raadswerk wordt een vergoeding gegeven conform de Wet Normering Topinkomens en de Beroepsregel van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Voor meer informatie belt u met de vicevoorzitter, Arnoud Vlak via 06-53407161.

Zie ook:

www.harmonischwonen.nl

www.sidhadorp.nl

nl.tm.org

Vacature downloaden als pdf-bestand