Governance

Goed bestuur

Goed bestuur, ofwel good governance, dat is iets waar wij ons voor inzetten. Als maatschappelijke organisatie voelen wij de plicht maximaal transparant te zijn. Dat houdt in dat wij zo open mogelijk willen zijn en geen geheimen hebben.

Op deze pagina treft u informatie over hoe wij het toezicht op de organisatie hebben geregeld.

Onderdelen daarbij zijn de toepassing van de governancecode, het ondergaan van visitatie en de openbaarheid van de bestuursstructuur.

Governancecode

  • Harmonisch Wonen is lid van Aedes en onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties.
  • In de code wordt onder meer gesproken over integriteit. Een aantal aspecten daarvan hebben wij uitgewerkt in een beknopte integriteitscode (pdf), waar het gehele team, maar ook het bestuur en de raad van Commissarissen aan is gehouden. In deze code wordt o.a. geregeld hoe we met geschenken omgaan, maar ook hoe we misstanden in de organisatie niet tolereren en hoe we daar mee omgaan, vastgelegd in een klokkenluidersregeling, als onderdeel van de integriteitscode (pdf). De code is gebaseerd op een algemeen model.

Visitatie

Werkwijze Raad van Commissarissen

Het bestuur, in de persoon van de directeur-bestuurder, maakt het beleid en bestuurt de organisatie. De Raad van Commissarissen controleert het beleid houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de organisatie. De werkwijze is vastgelegd in een aantal stukken die u hier kunt inzien (pdf):

Om zeker te zijn dat de raad van Commissarissen en het bestuur blijven voldoen aan de profielschets worden jaarlijks beoordelingen opgesteld waarbij gewerkt wordt met uitgebreide checklists. De commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar, waarna dit tweemaal kan worden verlengd. Bij iedere verlenging wordt herbenoemd na individuele beoordeling aan de hand van een checklist.

Bestuursverslag

In dit verslag wordt verantwoord wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de organisatie en in de Raad van Commissarissen, wie er op dat moment in het bestuur en de raad zitting had en hoeveel deze mensen aan vergoedingen kregen. Het bestuursverslag maakt deel uit van het jaarverslag en is in te zien via de pagina met de jaarverslagen.